Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Metodinė taryba

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Mokyklos ir mokytojai

Pakruojo rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinių grupių sąrašai 2020–2021 m. m.

Metodinio būrelio taryba

Metodinio būrelio veiklos nuostatai

Pirmininkų sąrašas

Metodinės tarybos veiklos programa

TIKSLAS – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:

  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
  • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją,
  • koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

Veiklos kryptys:

  • gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas,
  • gerosios darbo patirties sklaida,
  • bendradarbiavimas,
  • kvalifikacijos tobulinimas.

Renginių planas

Protokolas

Naudinga nuorodos mokytojams

Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikla

Pakruojo r. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2019-2020 m.m.

Būrelio pirmininkė – Liuda Bigailienė
Būrelio sekretorė – Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė

Socialinių pedagogų metodinio būrelio nariai

Liuda Bigailienė Linkuvos gimnazija bigailiene.liuda@gmail.com
Vaida Jankauskienė Rozalimo vid. m-kla vaidajankauske@gmail.com
Saulė Miežienė Lygumų vid. m-kla s.mieziene@gmail.com
Daiva Ožalaitė Žeimelio vid. m-kla daiva92@gmail.com
Lineta Šukienė Balsių pagr. m-kla linetasu@yahoo.com
Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė „Atžalyno“ gimnazija socped.atzalynas@gmail.com
Inga Zimblytė „Žemynos“ pagr. m-kla ingazimblyte@gmail.com
Inesa Tamulionytė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos m-kla inesatamulionyte@gmail.com
Ema Kelerienė Linkuvos specialioji m-kla ema999@gmail.com

Sustabdyta šilto rudens akimirka iš Pakruojo rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimo rugsėjo 24 dieną.