Specialioji pedagogė Svajonė Šnapštienė

  • Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą: nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms
  • Įvertina mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus siūlo skirti specialųjį ugdymąsi
  • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP)
  • Konsultuoja SUP turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais
  • Rengia metodines rekomendacijas apie SUP turinčių mokinių (vaikų) ugdymą bei šių poreikių tenkinimą.
  • Veda individualias specialiąsias pedagogines pratybas mokiniams, kurių ugdymosi įstaigoje  nėra specialisto.
  • Skaito paskaitas, veda seminarus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažinimo ir ugdymo temomis
  • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius Pakruojo rajono ugdymo įstaigose.