Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 1. korupcijos rizikos analizė;
 2. kovos su korupcija programos;
 3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 6. visuomenės švietimas ir informavimas;
 7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 8. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

 1. Susidūrę Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre su korupcinio pobūdžio veikla, kreipkitės: Į Centro direktorę Rimą JUOZAPAVIČIENĘ telefonu +370 61096974 arba elektroniniu paštu:juozri@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į Laisvūną PABILIONĮ , vykdantį korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre, telefonas: 8421 61216 ;  el. pašto adresas: laisvunasp@gmail.com
 2. Į STT tarnybą telefonu + 370 5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio.

Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos Švietimo  centre tikslais.

Įsakymas Dėl Pareigybių sąrašo, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas LR STT pateikti informaciją

Korupcijos rizikos analizė

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro 2021-2025 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas