Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkė

Lina Alekseriūnienė – Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

 • Pradinės klasės Ilona Dudėnienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Anglų kalba Rasa Stravinskienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Rusų kalba Vita Pėželienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Istorija Gražina Kairiūkštienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Geografija Norbertas Gustauskas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Biologija, chemija Raimondas Tumėnas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Matematika, ekonomika Jurga Batakienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Informatika Irma Balčiūnienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Fizika Daiva Dumšienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dorinis ugdymas Eglė Tamošaitytė Rutkauskienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Muzika Vaiva Klupšienė, Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijos
 • Dailė Inga Strižigauskienė, Žeimelio gimnazija
 • Fizinis ugdymas Lina Alekseriūnienė, Linkuvos gimnazija
 • Technologijos Vida Arlauskienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Biblioteka Vilija Abromavičienė, Rozalimo pradinė mokykla
 • Spec. pedagogai ir logopedai Odeta Daniševičiūtė, Linkuvos gimnazija
 • Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė, Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 • Socialiniai pedagogai Saulė Miežinė, Lygumų pagrindinė mokykla

Pakruojo rajone yra 19 metodinių būrelių

Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Metodinė taryba

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Mokyklos ir mokytojai

Pakruojo rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinių grupių sąrašai 2020–2021 m. m.

Metodinio būrelio taryba

Metodinio būrelio veiklos nuostatai

Pirmininkų sąrašas

Metodinės tarybos veiklos programa

TIKSLAS – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:

 • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją,
 • koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

Veiklos kryptys:

 • gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas,
 • gerosios darbo patirties sklaida,
 • bendradarbiavimas,
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Renginių planas

Protokolas

Naudinga nuorodos mokytojams

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

 1. Atsisakyti nacionalinio patikrinimo testų, nes tai kelia daug streso vaikams ir dažnai neatspindi tikrų gebėjimų. Pvz. Jei vaiko skaitymo gebėjimai žemesni, tai nukenčia ir matematikos rezultatas, nes jam per mažai laiko, nespėja atlikti visų užduočių ir tai neatspindi tikrų jo matematinių gebėjimų. Taip pat skaityti kompiuterio ekrane daug sunkiau, neįprasčiau, negu popieriuje, todėl ir teksto suvokimo rezultatai gali būti daug prastesni, nei skaitant popierinį variantą. Nepatikima įranga ir interneto ryšys taip pat kelia nerimą. Mokytojos savo mokinių pažangai įvertinti galėtų naudoti ir kitus diagnostinius testus (pvz. EDUKOS).
 2. Nebelyginti vaikų rajono, Lietuvos mastu, nes kiekvienoje mokykloje, klasėje mokosi skirtingų lygių ir gebėjimų mokiniai ir tokie palyginimai neigiamai veikia mokinių ir mokytojų savivertę. Rezultatai tampa viešomis paslaptimis. Įtampa  iš mokyklų administracijų  persiduoda mokytojams, o iš mokytojų – mokiniams, tėvams. Jų  nauda abejoja ir tėvai ir mokytojai. Užtektų, kad su savo mokinių rezultatais susipažintų mokytojos, nes siekiame vaiko asmeninės pažangos. Pereinant į 5 klasę mokytoja su mokinių asmenine pažanga supažindina dalykų mokytojus.
 3. Kaip rodo kitų rajonų patirtis, geriausia būtų atsisakyti NMPP, nes jų nauda yra abejotina, o lėšas skirti mokinių patyriminei veiklai (STEAM), edukacijoms ar kitoms prasmingoms veikloms, kurios praturtintų vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius.