2019 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2019-09-10 direktoriaus įsakymu nr. V-97A kvalifikacijos tobulinimo programų komisijos posėdžio protokolu 2019-09-10 nr. 2

 1. Išorinis vertinimas- ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas;
 2. Inovatyvumas ugdyme. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos patirtis;
 3. Vaikų turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų pagrindiniai ugdymo ypatumai taikant moksliškai pagrįstas metodikas: verbalinio elgesio metodikos ypatumai;
 4. Uždavinio formulavimas ir vertinimas muzikos pamokose;
 5. Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais),
 6. Gera pamoka: anglų kalbos pamokos planavimas;
 7. Įsivertinimas ir refleksija rusų kalbos pamokose;
 8. Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?;
 9. Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje;
 10. Netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo galimybės mokant istorijos ir geografijos;
 11. Informacinių technologijų panaudojimas matematikos pamokoje;
 12. Besikeičianti ugdymo(si) aplinka mokyklos bibliotekininko vaidmuo;
 13. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
 14. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
 15. Naujausia lietuvių literatūra. Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos;
 16. Pozityvių santykių kultūros formavimas kolektyve;
 17. Patirtinis ugdymas(sis): idėjos chemijos, fizikos, biologijos pamokoms;
 18. Įtraukiojo ugdymo praktikos link;
 19. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.