2018 metų I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2018-01-05 direktoriaus įsakymu nr. 4A kvalifikacijos tobulinimo programų komisijos posėdžio protokolu 2018-01-05 nr. 1

 1. Emocinis intelektas asmeninio efektyvumo pamatas. Pedagogo emocinio intelekto ugdymasis;
 2. Vertinimas ir grįžtamasis ryšys;
 3. Pasiruošimas išoriniam mokyklos veiklos kokybės vertinimui;
 4. Muzikinis ugdymas muzikos pamokose: naujovės ir patirtys;
 5. Romantizmo laikotarpio kūrinių fortepijonui interpretacija;
 6. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
 7. Bendrinės ir šnekamosios kalbos įgūdžių tobulinimas;
 8. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas;
 9. Pradinės komunikacinės kompetencijos anglų kalba įgijimas ir plėtojimas;
 10. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas;
 11. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas;
 12. Lietuvių kalba pagrindinėje mokykloje; mokymo(si) patirtis ir galimybės;
 13. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų mokymo(si) procesą mokant(is) matematikos;
 14. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas;
 15. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai;
 16. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje;
 17. Didaktinės ugdymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams;
 18. Gamtos mokslų naujienos (transriebalai, cukrus, druska) ir jų pritaikymas biologijos, chemijos, technologijų dalykų mokyme;
 19. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo metodika;
 20. Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje;
 21. Kūrybiška pamoka-motyvuotam mokymuisi;
 22. Kultūrinio darbo veiklos galimybės ir jų plėtra kultūros įstaigoje;
 23. Muziejų edukacinės erdvės: galimybės dailės dėstymui netradicinėje aplinkoje;
 24. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą;
 25. Parodų organizavimas mokyklos bibliotekoje;
 26. Kompaktinio disko „Trečia klasė” pristatymas;
 27. „Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“. (Erasmus+2 projekto rezultatų pristatymas);
 28. Elektroninių pratybų panaudojimas ugdymo(si) procesui;
 29. Socialinio darbo realijos: socialinių darbuotojų motyvacijos stiprinimas;
 30. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.