2014 m. sausio 2 d. protokolu Nr.1 patvirtintos 2014 m. I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos

 1. Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų susirinkimus, stiprinant tėvų kompetenciją ugdyti vaikus
 2. Konsultavimas karjerai: savęs pažinimas ir baimės prevencija asmeninės karjeros valdyme
 3. Motyvacinė sporto paveldo išsaugojimo svarba
 4. Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose
 5. Darbas su socialinės rizikos grupės vaikų tėvais
 6. Viešieji pirkimai: paprastai
 7. Kaučingas. Kaip jis taikomas ugdyme ir vadyboje
 8. Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį. Mąstymo žemėlapiai.
 9. Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo įstaigose, naujausi pakeitimai
 10. Respublikinė konferencija. „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis“
 11. Skirtingų vaikų – skirtingas mokymas
 12. Naujas šiuolaikiškas priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas „Opa – pa“
 13. Idėjų mugė
 14. Informacinės technologijos technologijų pamokose
 15. Šiuolaikinės pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, kompetencijų vertinimo ir metodų vertinimo patirtis
 16. Interaktyvių lentų panaudojimas specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti
 17. Mokymo ir mokymosi tendencijos technologijų dalyke
 18. Istorijos ir geografijos mokomės tiriant
 19. Sėkminga pamoka
 20. Optimistiškas mokymas
 21. Lietuvių kalbos kultūros mokymai
 22. Modeliavimas, taikant programavimo aplinką Scratch 2.0
 23. Aplinkos ir žmogaus sveikata
 24. Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams 2014
 25. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius“
 26. Kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkiant poeziją gimtąja tarme
 27. Netradicinių technikų panaudojimas dailės pamokose. Žibalografija
 28. Vokalinių gebėjimų ugdymas muzikos pamokoje
 29. Pagalbos mokiniams teikimo būdai
 30. Samprotavimo ir literatūrinių rašinių rengimo metodika ir vertinimas
 31. Mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas anglų kalbos pamokose
 32. Praktiniai mokinių kompetencijų ugdymo prancūzų kalbos pamokose aspektai
 33. Mokymosi motyvacijos skatinimas rusų kalbos pamokose