2014 m. rugsėjo 10 d. protokolu Nr. 2 patvirtintos 2014 m. II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos

 1. Viešieji pirkimai: pasiruošimas auditui
 2. Ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje, priešmokyklinis ugdymas Čekijoje
 3. Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas
 4. Pedagogo stilius, įvaizdis, etiketas: vakar-šiandien-rytoj
 5. Mokinių pasiekimų gerinimas – sėkmingos mokyklos prielaida: OECD PISA
 6. Cheminės technologijos ir jų keliamos gamtosauginės problemos
 7. Dėmesio lavinimo pratimai ir žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
 8. IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį
 9. Meilės pamokos: kaip kalbėti apie lytiškumą su paaugliais?
 10. Olimpinio ugdymo integravimas į kūno kultūros pamokas
 11. Kino teikiamos galimybės dorinio ugdymo pamokose
 12. Konferencija „Literatūros kanonas. Kristijonas Donelaitis“
 13. Akmenės krašto tautinis paveldas istorijos pamokose
 14. Bibliotekos vaidmuo ir galimybės ugdant mokinių kūrybiškumą
 15. Nauja technika dailės pamokose. Skrebinimas
 16. Aktyviųjų mokymo(si) metodų panaudojimas muzikos pamokoje
 17. Mokinių užsienio kalbos mokymosi pasiekimų gerinimas: B1 ir B2 lygiai
 18. Pamoka: mokinių veiklą aktyvinančių metodų taikymas, mokymo diferencijavimas bei išmokimo stebėjimas
 19. Literatūra mokykloje: kas įdomu ir kaip sudominti?
 20. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas