2013-01-07 protokolu Nr.1 patvirtintos 2013 metų I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Streso valdymas ir įtampa darbe
 2. Mokinių elgesio ir mokymosi motyvacijos skatinimas ir akyvieji mokymo metodai pamokose
 3. Technologinio ugdymo aktualijos
 4. Rašinio vertinimo normos ir jų taikymo metodika
 5. Kūrybiška pamoka
 6. Šiuolaikinė rusų kalbos pamoka: individualizavimas, diferencijavimas ir mokinių įsivertinimas
 7. Pamokos stebėsena
 8. Nanotechnologijos- nauja tema pamokai
 9. Vertinimo problematika kūno kultūros pamokose: už ką rašyti pažymį?
 10. Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, psichologiniai ypatumai
 11. Mokinių motyvacijos skatinimo būdai anglų kalbos pamokose
 12. Mokinių kūrybiškumo ugdymas
 13. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)
 14. Dorinio ugdymo projektai, veiklos metodai, vertinimas ir pamokos refleksija
 15. Sveikatą stiprinantys veiksniai
 16. Kodėl stereotipinis ugdymas kenkia vaikams ir kaip atskleisti tikrąjį potencialą?
 17. Konferencija ,,Sėkminga pamoka”
 18. Sėkminga pamoka ir jos vertinimas
 19. Šokio raiškos turinys pamokoje ir neformaliajame ugdyme
 20. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas: pasiekimų planavimas, vertinimas, ugdymo turinio pritaikymas, mokymo priemonių rengimas
 21. Vaikų elgesio problemos ir galimi jų sprendimo būdai
 22. Šiuolaikinė muzikos pamoka
 23. Judesių valdymas sporte
 24. Projektinė veikla Linkuvos lopšelyje – darželyje ,,Šaltinėlis”
 25. Kūrybinė raiška dorinio ugdymo pamokose
 26. Perdegimo sindromas. Lyderystė, įvaizdis, efektyvus bendravimas, iškalbos menas. Bendravimas su žiniasklaida.
 27. Informacijos išteklių valdymas mokyklos bibliotekoje
 28. Mokomės gyventi ekologiškai
 29. Lietuvos Šiaurinio pasienio regiono socialiniai, demografiniai, ūkiniai, kultūriniai ypatumai
 30. Netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimas mokant rusų kalbos
 31. Ugdymo turinio pokyčių įtaka vaiko individualiai pažangai
 32. Komunikavimo anglų kalba gebėjimų tobulinimas
 33. Konferencija „Stiprieji ir tobulintini aspektai švietime“