2011-01-03 protokolu Nr.1 patvirtintos 2011 metų I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Supaprastintų pirkimų vykdymas
 2. Kuo gera mūsų įstaigos programa
 3. Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei
 4. Sveikatinimo formų įvairovė vaikų darželyje
 5. Ugdymo proceso planavimas, tikslų įgyvendinimas ir pasiekimų vertinimas dirbant pagal atnaujintą Lietuvių kalbos bendrąją programą I-IV klasėse
 6. Mokyti(s) – tai atrasti
 7. Konferencija-sambūris „Lietuvos „Saulutės“
 8. Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir praktinės rekomendacijos
 9. Kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pedagogams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikaciją
 10. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kompetencijos tobulinimas saugios ir sveikos ugdymo institucijos aplinkos kūrimui
 11. Netinkamas vaikų elgesys ir jo korekcija
 12. Saugios mokyklos kūrimas
 13. Netradicinės istorijos pamokos. Integruotas Lietuvos istorijos ir Žiemgalos krašto istorinio ir kultūrinio paveldo dėstymas
 14. Skaitmeninių technologijų pritaikymas anglų kalbos pamokose
 15. Integruotas rusų kalbos mokymas. Vertinimas ir įsivertinimas
 16. Ankstyvojo amžiaus vaiko piešinių charakteristika ir jų atlikimo technika
 17. Sėkminga lietuvių kalbos pamoka
 18. Modernios pamokos vadyba ir standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas pagal atnaujintas bendrąsias programas mokytojo praktiko požiūriu
 19. Efektyvi vieša kalba
 20. Bibliotekininko kompetencijos portfelio sudarymo metodika
 21. Mokytojo asmenybės bei socio-kultūrinių kompetencijų ugdymas bei tobulinimas postmodernioje visuomenėje (institucinis)
 22. Atnaujintos technologijų dalyko pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės
 23. Olimpinio ugdymo programos parengimas
 24. Pedagogo veiklos tobulinimas ugdant matematikai gabius vaikus
 25. Naujų technikų (avalonas arba tirpi plėvelė) naudojimas technologijų dalyko mokyme
 26. Europos šalių patirtis ugdant elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimų turinčius vaikus
 27. Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti
 28. Naujų technologijų panaudojimas saugant ir tausojant gamtą
 29. Microsoft įrankiai ir programos švietimui. Microsoft Office 2010 programa
 30. Microsoft įrankiai ir programos švietimui