2010 m. rugsėjo 20 d. protokolu Nr.2 patvirtintos 2010 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Meninė fotografija ir dailieji amatai mokykloje;
 2. Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką;
 3. Šokio raiškos kompetencijų ugdymas;
 4. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas (Elementary lygmuo);
 5. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių lavinimas ( Beginner lygmuo);
 6. Logopedinio masažo technikos ir jų taikymas šalinant dizartrijas;
 7. Atnaujintos matematikos pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės ir matematikos vidurinio ugdymo programos (projekto) įgyvendinimo sėkmės, nesėkmės ir vidurinio ugdymo bendrosios programos (projekto) gairės;
 8. Susidraugaukime su Linux operacine sistema;
 9. Mokymosi stilių taikymas mokymui(si) diferencijuoti;
 10. IKT taikymas ugdymo procese. Mobilios interaktyvios kompiuterinės (MIKO) knygos, skaitmeniniai vadovėliai, interneto svetainės. Matematika IX-XII klasėse šiandien ir rytoj…;
 11. Metodinės priemonės ,,Logopedijos enciklopedija mažiesiems” ir kompiuterinių programų panaudojimas ikimokyklinio amžiaus vaikams padedant įveikti kalbos sutrikimus;
 12. Gamtos pamokos Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate;
 13. Pedagogų veiklos tobulinimas: mokinių motyvacijos stiprinimas geografijos pamokose;
 14. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtis Vokietijos Heseno žemių švietimo įstaigose;
 15. Saugios mokyklos kūrimo žingsniai;
 16. Klasės bendruomenės stiprinimas per savęs pažinimą;
 17. Šiuolaikinė pamoka;
 18. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai;
 19. Antrinių žaliavų panaudojimas dailės ir technologijų pamokose;
 20. Mokyklos įvaizdžio kūrimas. Kaip tapti matomam?;
 21. ES SF projekto ,,Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” metu sukurtųjų instrumentų panaudojimas;
 22. Veltinio vėlimo technologijos. Pradžiamokslis;
 23. Kėdainių krašto kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas ugdymo procese;
 24. Kompleksinės pagalbos teikimo mokiniui ir mokytojui vadyba inkliuzinėje mokykloje;
 25. Moksleivių ( 14- 19 m .) profesinio informavimo modelio vertinimas ir tobulinimo galimybės. (Pakruojo rajono atvejas);
 26. Klasės ar vaikų grupių valdymas. Vadovaujančio įgūdžių lavinimas (Degėsiai);
 27. Klasės ar vaikų grupių valdymas. Vadovaujančiojo įgūdžių lavinimas. Tėvų – vaikų- mokyklos bendradarbiavimas. Vaikų atsakingumo ugdymas (Žeimelis);
 28. Lytiškumo ugdymas vaikams ir paaugliams;
 29. Vaikų agresija ir jos valdymas. Bausmės ir skatinimai vaikams;
 30. Pozityvus žvilgsnis į vaikų auklėjimą. Pagalba šeimai;
 31. Gabūs vaikai ir jų ugdymas pradinėse klasėse;
 32. Šiaurės Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimas ir integracija į ugdymo procesą.