Atnaujinta: 2018-01-19

 1. Kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacija
 2. Veiklos lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu: darbas pagal atnaujintas programas
 3. Krašto pažinimo svarba dėstant Lietuvos istoriją
 4. Interaktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose
 5. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas (2016-2017)
 6. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas(2016-2017)
 7. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės 
 8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
 9. Saviraiška per dailę 
 10. Optimalaus fizinio krūvio mankšta 
 11. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 12. Gamta šalia mūsų
 13. Auginu laimingą vaiką
 14. Netradicinio muzikavimo galimybės 
 15. Žaidžiame EKO linksmai
 16. Kaip atpažinti ko siekia vaikas savo elgesiu 
 17. Lyderystė  mokykloje: mokytojo emocinė branda erdvė pozityviems pokyčiams 
 18. Testų ir mokinių klausimynų duomenų analizė, mokinių pažangos stebėsena ir mokymosi pasiekimų gerinimas savivaldybėje ir mokykloje
 19. Mokyklų bibliotekininkų geroji patirtis-veiklos tobulinimui 
 20. Naujų dailės priemonių ir technologijų panaudojimas ugdymo procese 
 21. Pagalbos galimybės ugdymo(si) sunkumus patiriančiam specialiųjų poreikių mokiniui 
 22. Skaitymo strategijų taikymas rusų kalbos pamokose
 23. Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme 
 24. Amerikos skaityklos kolekcijos panaudojimas netradicinėms integruotoms anglų k. pamokoms organizuoti 
 25. Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji kūrybinė veikla 
 26. Gamtos mokslų naujienos  ir jų pritaikymas ugdymo procese  
 27. Netradicinių renginių mokiniams organizavimas mokant rusų kalbos
 28. Kompaktinio disko antra klasė pristatymas 
 29. Edukacinių erdvių kūrimas ir pritaikymas Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Atnaujinta: 2017-01-27

 1. Pagalbos mokiniui sistema mokant chemijos
 2. Programų atnaujinimas, atsižvelgiant į pokyčius (Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą") 
 3. Akmenės krašto istorijos integravimas dėstant Lietuvos istoriją
 4. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas ( A1.1 lygmuo)
 5. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 6. Skaitymo strategijų taikymas anglų kalbos pamokose
 7. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 8. Naujasis darbo kodeksas: darbo santykių reglamentavimo esminiai pokyčiai
 9. Visuomenės antikorupcinis švietimas
 10. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės
 11. Nauji papildomi bibliotekininko darbo su mokiniais ir mokytojais būdai ir formos
 12. Gamtos mokslų naujienos ir jų pritaikymas ugdymo procese
 13. Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai
 14. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui  
 15. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 16. Išmokimo, o ne mokymo metodai pamokoje
 17. Kaip padėti vaikams pergudrauti stresą ir valdyti kasdienes įtampas (Linkuvos spec. mokykla)
 18. Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės
 19. Gera mokykla: link geresnės
 20. Emocinis darbas ir lyderystė: teoriniai ir praktiniai aspektai?
 21. Stresų valdymas mokytojų darbe  
 22. Kūrybinės dirbtuvės „Saviraiška per dailę“
 23. Optimalaus fizinio krūvio mankšta

Atnaujinta: 2017-01-27

 1. Interaktyvios ugdymo priemonės (GIS platforma) geografijos, istorijos ugdyme
 2. Įvairios elektroninės erdvės ir jų pritaikymas matematikos ugdymui
 3. Pradinio komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir tobulinimas (A1, 1 lygmuo)
 4. Netradiciniai ugdymo metodai jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdyme
 5. Vidinės mokytojo parengties užtikrinimas: esmė prasmė ir iššūkiai seminaras         
 6. Pedagogo stilius-įvaizdis-etiketas
 7. Mąstymo strategijos ir vertinimo įrankiai integruotose pamokose
 8. Projekto inicijavimas ir rengimas
 9. Kaip užtikrinti kuo didesnį poveikį mokymosi pasiekimams (pagal J. Hattie ,,Matomas mokymasis")
 10. Projektų rengimas: nuo .. Iki
 11. Kaip skirtingoms kartoms dalintis savo privalumais, o ne kritikuoti skirtingumus (Trečiojo amžiaus universitetas)
 12. Sėkmingo matematikos mokymo (si) ypatumai
 13. Kaligrafijos panaudojimas dailės pamokose ir užsiėmimuose: piešinio kaip pasakojimo kūrimas
 14. Etnokultūros vertybių puoselėjimas Klovainių vaikų l/d
 15. Geros mokyklos koncepcija–kas tai?
 16. Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme
 17. Pasiek daugiau, kaip atrasti talentingą vaiką
 18. 20 metų saulėtu-kitokiu-žingsniu konferencija
 19. Modulinio fizikos mokymo patirtys
 20. Turizmo renginių vadovų mokymai
 21. Sociaemocinių santykių kūrimas integruojant emocinio intelekto ugdymo programos elementus
 22. Grįžtamasis ryšys - darnios bendruomenės pagrindas
 23. Kompiuterinio raštingumo technologinės dalies kursai
 24. Informacinių technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio ypatumai, 10 klasės baigiamieji darbai ir VBE
 25. Interaktyvios, didaktinės ugdymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams
 26. Švari aplinka - sveikas žmogus konferencija
 27. Efektyvesnis bendravimas su mokyklos bendruomene ir komunikacijos menas       
 28. Rašybos mokymo strategijos
 29. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas fiksavimas ir vertinimas
 30. Muzikinis ugdymas ir lavinimas: vokalo technikos įgūdžių vystymas, muzikos kūrinių interpretacija
 31. Bendravimo anglų kalba kompetencijų tobulinimas (ElementaryA1,A2) tęstininai mokymai
 32. Konfliktinių situacijų valdymas pedagoginėje aplinkoje
 33. Problemų nėra, esame nepasiruošę jų sprendimui       
 34. Tėvų ir pedagogų sąveika: nuo bendravimo iki bendradarbiavimo      
 35. Olimpinis dėmuo tarpdalykinės integracijos procese
 36. Lėlių teatras : istorija ir praktika
 37. Didysis 2016 metų viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas
 38. Tarptautinė konferencija ,,Vertinimas ir įsivertinimas"
 39. Žiemgalos krašto bibliotekų veikla. Gerosios patirties sklaida
 40. Mokyklos veiklos tobulinimas: iššūkius paverčiant galimybėmis (Panevėžio rajono mokyklos)
 41. Technologijos: formalusis ir neformalusis ugdymas Pakruojo rajone
 42. Patyčių masto mokykloje mažinimo programa            
 43. Praktiniai mokymai visuomenei ir medžio drožėjams
 44. Mokymo ir mokymosi pokyčiai šiandiena. Ką galime nuveikti 2016-2017?

Atnaujinta: 2016-01-08

 1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos  Vaikų  skyriaus veikla: idėjos mokyklos bibliotekininkui
 2. Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui
 3. Rozalimo miestelio praeitis ir dabartis
 4. Pradinių komunikavimo anglų kaba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas
 5. Gimtosios kalbos pamokų šiuolaikiniam mokiniam galimybės
 6. Įdomi pamoka
 7. Interaktyvios priemonės ekonomikos mokyme. Ekonomika per 31 val.
 8. Prasminga aritmetika
 9. Sėkmingas mokymasis - nuo ko tai priklauso?
 10. Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos
 11. Autistiškų vaikų kalbos ir komunikacijos ugdymas siekiant sėkmingos socializacijos
 12. Medijų panaudojimas pamokose
 13. Dailės terapijos elementų panaudojimas pamokose ir neformaliojo ugdymo  užsiėmimuose
 14. Dailės terapijos elementų panaudojimas dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais
 15. Kaip mokiniams mokytis su malonumu: mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas(is)
 16. Viešieji pirkimai: aktualios naujovės
 17. Nacionalinis saugumas
 18. Prancūzų kalbos mokymo bei mokymosi tendencijos
 19. Šiaulių krašto etnokultūrinis paveldas ir dabartis
 20. Liaudies kūryba gyva žmonių širdyse
 21. Skaitymo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose
 22. Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokos metu
 23. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis taikymas
 24. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas Šiaulių apskrityje

Atnaujinta: 2016-01-08

 1. Technologijos: formalusis ir neformalusis ugdymas
 2. Sėkminga ekonomikos pamoka
 3. Įstaigos veiklos dokumentų rengimas ir įforminimas: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas
 4. Geografijos turinio aktualijos ir mokinių pasiekimų vertinimas pagrindiniame ir viduriniame   ugdyme
 5. Kaip suburti kolektyvą ir suformuoti palankų psichologinį mikroklimatą
 6. Mokymo diferencijavimas ir išmokimo stebėjimas pamokoje
 7. Skaitymo skatinimas ir mokinių skaitymo įgūdžių formavimo galimybės mokyklos    bibliotekininko darbe
 8. Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo galimybės mokytojų veiklos tobulinimui
 9. Kūrybiška dailės pamoka: piešimas su smėliu panaudojant šviesos stalelius
 10. Auklėtojo plano virsmas: nuo planavimo sau iki plano vaikui
 11. Drausmė. Patikimi auklėjimo būdai
 12. Naujas požiūris į istoriją po 1990 metų
 13. Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai ir naudojimaisi jais
 14. Mąstymo ir kūrybiškumo ugdymas, motyvacijos didinimas mokant matematikos
 15. Projektiniai darbai fizikos pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose
 16. Vaiko teisių apsauga ir žiniasklaidos etika
 17. Kaip mokytojui lavinti  savo ir mokinių pozityvų mąstymą
 18. Ugdymo kokybės garantas- inovatyvus pedagogas
 19. Mokytojų ir mokinių vertybinės erdvės
 20. Programavimo pradmenys C++ kalba
 21. Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų surinkimus, stiprinant tėvų kompetenciją ugdyti vaikus
 22. Aktualios aplinkos chemijos problemos ir klausimai
 23. Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas ugdyme
 24. Atlikėjo vaidmuo perteikiant muzikos ir literatūros kūrinį: scenos įgūdžių ir sąsajos su klausytoju stiprinimas
 25. Priešmokyklinio ugdymo vertinimas ir planavimas, vadovaujantis nauja priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa
 26. Šeimos, mokyklos ir savivaldybės bendradarbiavimas siekiant vaiko sėkmės (Kretingos r.)
 27. Ugdymo kokybę lemiantys veiksniai: modelių įvairovė
 28. Mokinių profesinis veiklinimas: patirtis ir perspektyvos
 29. Darbas su vaikais turinčiais elgesio sunkumų
 30. Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 31. Turizmo renginių vadovų mokymai (2015 m. Pakruojo „Žemynos“ ir Linkuvos specialioji   mokykla)
 32. Kompaktinio disko „Mokytojui“ pristatymas
TOP