Atnaujinta: 2014-10-16

 1. SMART interaktyvi lenta pradinėse klasėse
 2. Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose ir popamokiniuose renginiuose
 3. Matematikos užduočių rengimas ir vertinimas ruošiant mokinius VBE
 4. Mokėjimo mokytis ir kitų esminių kompetencijų ugdymas anglų kalbos pamokose
 5. Fotografijos pagrindai. Fotografijos užsiėmimų organizavimas

Atnaujinta: 2014-02-04

 1. Mokyklinių priemonių ir mokyklų įrangos paroda „Mokykla 2011“
 2. Pozityvi tėvystė
 3. Įstaigos lygmens dokumentų rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė dokumentų   pavyzdžių analizė
 4. Metodinės veiklos organizavimas, ugdant mokinių saviraišką projektinėje veikloje
 5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas ir realizavimas

Atnaujinta: 2014-02-04

 1. Supaprastintų pirkimų vykdymas
 2. Kuo gera mūsų įstaigos programa
 3. Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei
 4. Sveikatinimo formų įvairovė vaikų darželyje
 5. Ugdymo proceso planavimas, tikslų įgyvendinimas ir pasiekimų vertinimas dirbant pagal atnaujintą Lietuvių kalbos bendrąją programą I-IV klasėse

Atnaujinta: 2014-02-04

 1. Meninė fotografija ir dailieji amatai mokykloje;
 2. Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką;
 3. Šokio raiškos kompetencijų ugdymas;
 4. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas (Elementary lygmuo);
 5. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių lavinimas ( Beginner lygmuo);
TOP