Atnaujinta: 2015-01-30

 1. Viešieji pirkimai: pasiruošimas auditui
 2. Ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje, priešmokyklinis ugdymas Čekijoje
 3. Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas
 4. Pedagogo stilius, įvaizdis, etiketas: vakar-šiandien-rytoj
 5. Mokinių pasiekimų gerinimas - sėkmingos mokyklos prielaida: OECD PISA
 6. Cheminės technologijos ir jų keliamos gamtosauginės problemos
 7. Dėmesio lavinimo pratimai ir žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
 8. IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį
 9. Meilės pamokos: kaip kalbėti apie lytiškumą su paaugliais?
 10. Olimpinio ugdymo integravimas į kūno kultūros pamokas
 11. Kino teikiamos galimybės dorinio ugdymo pamokose
 12. Konferencija „Literatūros kanonas. Kristijonas Donelaitis“
 13. Akmenės krašto tautinis paveldas istorijos pamokose
 14. Bibliotekos vaidmuo ir galimybės ugdant mokinių kūrybiškumą
 15. Nauja technika dailės pamokose. Skrebinimas
 16. Aktyviųjų mokymo(si) metodų panaudojimas muzikos pamokoje
 17. Mokinių užsienio kalbos mokymosi pasiekimų gerinimas: B1 ir B2 lygiai
 18. Pamoka: mokinių veiklą aktyvinančių metodų taikymas, mokymo diferencijavimas bei išmokimo stebėjimas
 19. Literatūra mokykloje: kas įdomu ir kaip sudominti?
 20. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas

Atnaujinta: 2014-10-22

 1. Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų susirinkimus, stiprinant tėvų kompetenciją ugdyti vaikus
 2. Konsultavimas karjerai: savęs pažinimas ir baimės prevencija asmeninės karjeros valdyme
 3. Motyvacinė  sporto paveldo išsaugojimo svarba
 4. Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose
 5. Darbas su socialinės rizikos grupės vaikų tėvais

Atnaujinta: 2014-02-13

 1. Stiprieji ir tobulintini aspektai švietime (konferencija)
 2. Žiemgalos krašto istoriniai objektai ir jų puoselėjimas
 3. Kaip efektyviai organizuoti karjeros ugdymą mokykloje?
 4. Reprezentacinės sistemos komunikacijoje
 5. Futbolo technikos ir taktikos mokymo metodikos

Atnaujinta: 2014-02-04

 1. Streso valdymas ir įtampa darbe
 2. Mokinių elgesio ir mokymosi motyvacijos skatinimas ir akyvieji mokymo metodai pamokose
 3. Technologinio ugdymo aktualijos
 4. Rašinio vertinimo normos ir jų taikymo metodika
 5. Kūrybiška pamoka

Atnaujinta: 2014-02-04

 1. Karjeros paslaugų sistemos diegimas mokykloje ir karjeros kompetencijų modelis, bendrieji jų ugdymo bei vertinimo principai, metodai ir priemonės
 2. Socialinio dialogo reikšmė gerinant mikroklimatą mokykloje: teisiniai ir vadybiniai aspektai
 3. Klimato kaitos procesai ir meterologiniai reiškiniai matomi Lietuvoje
 4. Mokyklos bibliotekos ir dalyko mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas
 5. Naujų informacinių technologijų panaudojimas pamokoje (fizika, chemija)
TOP