2019 METŲ II PUSMEČIO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PATVIRTINTOS 2019-09-10 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-97A KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLU 2019-09-10 Nr.2

Atnaujinta: 2020-08-26

 1. Išorinis vertinimas- ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas;
2. Inovatyvumas ugdyme. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos patirtis;
3. Vaikų turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų pagrindiniai ugdymo ypatumai taikant moksliškai pagrįstas metodikas: verbalinio elgesio metodikos ypatumai;
4. Uždavinio formulavimas ir vertinimas muzikos pamokose;
5. Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais),
6. Gera pamoka: anglų kalbos pamokos planavimas;
7. Įsivertinimas ir refleksija rusų kalbos pamokose;
8. Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?;
9. Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje;
10. Netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo galimybės mokant istorijos ir geografijos;
12. Informacinių technologijų panaudojimas matematikos pamokoje;
13. Besikeičianti ugdymo(si) aplinka mokyklos bibliotekininko vaidmuo;
14. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
16. Naujausia lietuvių literatūra. Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos;
17. Pozityvių santykių kultūros formavimas kolektyve;
18. Patirtinis ugdymas(sis): idėjos chemijos, fizikos, biologijos pamokoms;
19. Įtraukiojo ugdymo praktikos link;
20. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.

TOP