2019 METŲ I PUSMEČIO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PATVIRTINTOS 2019-01-23 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-11 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLU 2019-01-23 Nr.1

Atnaujinta: 2020-08-26

1. Geros pamokos aspektai
2. Vizualinio mąstymo metodo taikymas dailės pamokose
3. Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė
4. Mokomės kitaip
5. Informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo efektyvesniam įvairių amatų mokymuisi ir įgytų gebėjimų sklaidai, viešinimui mokymai
6. Gera mokykla: nuo suasmeninto mokymosi iki asmenybės ūgties
7. IKT mokymo(si) metodikos idėjos pamokoms
8. Laisvo ir kūrybiško mąstymo skatinimas lietuvių kalbos pamokose
9. Socialinių, emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas
10. Autizmas. Ugdymo organizavimas
11. Fizinio ugdymo aktualijos
12. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos gamtinės aplinkos svarba vaikų pažinimo kompetencijos plėtotei
13. Geros technologijų pamokos aspektai
14. Pažintinių kompetencijų ugdymas
15. Interaktyvūs pristatymai ir video kūrimas
16. Praktiniai anglų kalbos mokymo aspektai
17. Projektinės veiklos nauda ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui
18. Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas
19. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus veikla: idėjos mokyklos bibliotekininkui
20. Atokvėpio paslaugų svarba
21. Kompaktinio disko ,,Ketvirta klasė“ pristatymas
22. Vertinimas ir kokybės rodikliai
23. Dokumentų rengimas , archyvavimas, naikinimas ir saugojimas

TOP