2018 METŲ II PUSMEČIO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PATVIRTINTOS 2018-09-06 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR.100A KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLU 2018-09-06 Nr.2

Atnaujinta: 2019-10-18

1. Diferencijavimas individualizavimas suasmeninimas. Mokymosi savivaldumas;
2. Gera mokytojo emocinė, fizinė ir psichinė savijauta- misija įmanoma;
3. Bibliotekos veiklos tobulinimo galimybės;
4. Kultūrų įvairovės poveikio Lietuvai kontekstas pamokoje. Žinių apie rajono istoriją integravimas;
5. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės (I);
6. Interaktyvios lentos naudojimas įvairių dalykų mokyme;
7. Sensorinės priemonės ir jų įtaka pojūčių lavinimui;
8. Vandens savybių keitimas elektrolizės metodu ir jų pritaikymas gamtamokslinio ugdymo procese;
9. Geros pamokos aspektai (Linkuvos specialioji);
10. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas (A1.2);
11. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas(B1);
12. Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas;
13. Amatininkų gaminančių dirbinius iš odos mokymai;
14. Amatininkų gaminančių dirbinius iš tekstilės mokymai;
15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
16. Kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
17. Kūrybiška pamoka - motyvuotam technologijų dalyko mokymuisi;
18. Ritmavimas ir grojimas muzikiniais vamzdžiais;
19. Dvarų parkų vystymosi tikslingumas: šiuolaikiškų lankytojų keliami reikalavimai, patobulinimų planavimas. Geriausia nacionalinė parkų vystymo praktika ;
20. Iniciatyvos ugdymo proceso tobulinimui (Lygumų pagrindinė mokykla svečiai);
21. Į STEM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse;
22. Asmeninių pomėgių pritaikymas bibliotekos veiklos tobulinimui;
23. Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti;
24. Kūno kultūra specialiųjų poreikių vaikams;
25. Prieskoniai mokytojo ir mokinio sėkmei;
26. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą.

TOP