Atnaujinta: 2020-08-26

 1. Išorinis vertinimas- ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas;
2. Inovatyvumas ugdyme. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos patirtis;
3. Vaikų turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų pagrindiniai ugdymo ypatumai taikant moksliškai pagrįstas metodikas: verbalinio elgesio metodikos ypatumai;
4. Uždavinio formulavimas ir vertinimas muzikos pamokose;
5. Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais),
6. Gera pamoka: anglų kalbos pamokos planavimas;
7. Įsivertinimas ir refleksija rusų kalbos pamokose;
8. Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?;
9. Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje;
10. Netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo galimybės mokant istorijos ir geografijos;
12. Informacinių technologijų panaudojimas matematikos pamokoje;
13. Besikeičianti ugdymo(si) aplinka mokyklos bibliotekininko vaidmuo;
14. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
16. Naujausia lietuvių literatūra. Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos;
17. Pozityvių santykių kultūros formavimas kolektyve;
18. Patirtinis ugdymas(sis): idėjos chemijos, fizikos, biologijos pamokoms;
19. Įtraukiojo ugdymo praktikos link;
20. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.

Atnaujinta: 2020-08-26

1. Geros pamokos aspektai
2. Vizualinio mąstymo metodo taikymas dailės pamokose
3. Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė
4. Mokomės kitaip
5. Informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo efektyvesniam įvairių amatų mokymuisi ir įgytų gebėjimų sklaidai, viešinimui mokymai
6. Gera mokykla: nuo suasmeninto mokymosi iki asmenybės ūgties
7. IKT mokymo(si) metodikos idėjos pamokoms
8. Laisvo ir kūrybiško mąstymo skatinimas lietuvių kalbos pamokose
9. Socialinių, emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas
10. Autizmas. Ugdymo organizavimas
11. Fizinio ugdymo aktualijos
12. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos gamtinės aplinkos svarba vaikų pažinimo kompetencijos plėtotei
13. Geros technologijų pamokos aspektai
14. Pažintinių kompetencijų ugdymas
15. Interaktyvūs pristatymai ir video kūrimas
16. Praktiniai anglų kalbos mokymo aspektai
17. Projektinės veiklos nauda ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui
18. Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas
19. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus veikla: idėjos mokyklos bibliotekininkui
20. Atokvėpio paslaugų svarba
21. Kompaktinio disko ,,Ketvirta klasė“ pristatymas
22. Vertinimas ir kokybės rodikliai
23. Dokumentų rengimas , archyvavimas, naikinimas ir saugojimas

Atnaujinta: 2019-10-18

1. Diferencijavimas individualizavimas suasmeninimas. Mokymosi savivaldumas;
2. Gera mokytojo emocinė, fizinė ir psichinė savijauta- misija įmanoma;
3. Bibliotekos veiklos tobulinimo galimybės;
4. Kultūrų įvairovės poveikio Lietuvai kontekstas pamokoje. Žinių apie rajono istoriją integravimas;
5. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės (I);
6. Interaktyvios lentos naudojimas įvairių dalykų mokyme;
7. Sensorinės priemonės ir jų įtaka pojūčių lavinimui;
8. Vandens savybių keitimas elektrolizės metodu ir jų pritaikymas gamtamokslinio ugdymo procese;
9. Geros pamokos aspektai (Linkuvos specialioji);
10. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas (A1.2);
11. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas(B1);
12. Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas;
13. Amatininkų gaminančių dirbinius iš odos mokymai;
14. Amatininkų gaminančių dirbinius iš tekstilės mokymai;
15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
16. Kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
17. Kūrybiška pamoka - motyvuotam technologijų dalyko mokymuisi;
18. Ritmavimas ir grojimas muzikiniais vamzdžiais;
19. Dvarų parkų vystymosi tikslingumas: šiuolaikiškų lankytojų keliami reikalavimai, patobulinimų planavimas. Geriausia nacionalinė parkų vystymo praktika ;
20. Iniciatyvos ugdymo proceso tobulinimui (Lygumų pagrindinė mokykla svečiai);
21. Į STEM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse;
22. Asmeninių pomėgių pritaikymas bibliotekos veiklos tobulinimui;
23. Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti;
24. Kūno kultūra specialiųjų poreikių vaikams;
25. Prieskoniai mokytojo ir mokinio sėkmei;
26. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą.

Atnaujinta: 2018-09-27

 1. Emocinis intelektas asmeninio efektyvumo pamatas. Pedagogo emocinio intelekto ugdymasis;
 2. Vertinimas ir grįžtamasis ryšys;
 3. Pasiruošimas išoriniam mokyklos veiklos kokybės vertinimui;
 4. Muzikinis ugdymas muzikos pamokose: naujovės ir patirtys;
 5. Romantizmo laikotarpio kūrinių fortepijonui interpretacija;
 6. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
 7. Bendrinės ir šnekamosios kalbos įgūdžių tobulinimas;
 8. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas;
 9. Pradinės komunikacinės kompetencijos anglų kalba įgijimas ir plėtojimas;
 10. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas;
 11. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas;
 12. Lietuvių kalba pagrindinėje mokykloje; mokymo(si) patirtis ir galimybės;
 13. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų  mokymo(si) procesą mokant(is) matematikos;
 14. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas;
 15. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai;
 16. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje;
 17. Didaktinės ugdymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams;
 18. Gamtos mokslų naujienos (transriebalai, cukrus, druska) ir jų pritaikymas biologijos, chemijos, technologijų dalykų mokyme;
 19. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo metodika;
 20. Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje;
 21. Kūrybiška pamoka-motyvuotam mokymuisi;
 22. Kultūrinio darbo veiklos galimybės ir jų plėtra kultūros įstaigoje;
 23. Muziejų edukacinės erdvės: galimybės dailės dėstymui netradicinėje aplinkoje;
 24. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant  Kimochis programą;
 25. Parodų organizavimas mokyklos bibliotekoje;
 26. Kompaktinio disko „Trečia klasė" pristatymas;
 27. „Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“. (Erasmus+2 projekto rezultatų pristatymas);
 28. Elektroninių pratybų panaudojimas ugdymo(si) procesui;
 29. Socialinio darbo realijos: socialinių darbuotojų motyvacijos stiprinimas;
 30. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.

Atnaujinta: 2018-02-12

 1. Aktualiausi švietimo tikslai, veiklos kryptys ir veiksmai pasitinkant 2017-2018 mokslo metus
 2. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 
 4. Viešieji pirkimai -2017 metų didieji pasikeitimai 
 5. Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. Darbuotojo įkainavimas ar susitarimas dėl bendrų tikslų 
 6. Vadybiniai sprendimai adaptuojant atnaujintą Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą ikimokyklinėje įstaigoje 
 7. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai 
 8. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veikla: idėjos mokyklos bibliotekai 
 9. Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas
 10. Aktyvieji mokymo(si) metodai integruotose pamokose 
 11. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui 
 12. Rašymo  mokym....si (?) praktinė patirtis 
 13. Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą 
 14. XIX a. vidurio visuomeninis kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
 15. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų mokymosi procesą mokant matematikos
 16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės
 17. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 8 ir 10 klasėse 
 18. Pagalbos būdai ir galimybės patekus į profesinio perdegimo sindromo spąstus 
 19. Valstybės pažinimo keliu
 20. Mokymo ir mokymosi sėkmės paieškos mažoje mokykloje
 21. Kūrybingumas mokymo procese 
 22. Komandinio darbo efektyvumo didinimas efektyvinant ugdymą ir švietimo pagalbą
 23. Kūrybiškas Pakruojo r. edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme
 24. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 25. Pradinių bendravimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir tobulinimas
 26. Pamoka: mokinių veiklą aktyvinančių metodų taikymas, mokymo diferencijavimas bei išmokino stebėjimas.
TOP