Atnaujinta: 2019-10-18

1. Diferencijavimas individualizavimas suasmeninimas. Mokymosi savivaldumas;
2. Gera mokytojo emocinė, fizinė ir psichinė savijauta- misija įmanoma;
3. Bibliotekos veiklos tobulinimo galimybės;
4. Kultūrų įvairovės poveikio Lietuvai kontekstas pamokoje. Žinių apie rajono istoriją integravimas;
5. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės (I);
6. Interaktyvios lentos naudojimas įvairių dalykų mokyme;
7. Sensorinės priemonės ir jų įtaka pojūčių lavinimui;
8. Vandens savybių keitimas elektrolizės metodu ir jų pritaikymas gamtamokslinio ugdymo procese;
9. Geros pamokos aspektai (Linkuvos specialioji);
10. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas (A1.2);
11. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas(B1);
12. Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas;
13. Amatininkų gaminančių dirbinius iš odos mokymai;
14. Amatininkų gaminančių dirbinius iš tekstilės mokymai;
15. Aš žaidžiu, žaisk kartu;
16. Kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
17. Kūrybiška pamoka - motyvuotam technologijų dalyko mokymuisi;
18. Ritmavimas ir grojimas muzikiniais vamzdžiais;
19. Dvarų parkų vystymosi tikslingumas: šiuolaikiškų lankytojų keliami reikalavimai, patobulinimų planavimas. Geriausia nacionalinė parkų vystymo praktika ;
20. Iniciatyvos ugdymo proceso tobulinimui (Lygumų pagrindinė mokykla svečiai);
21. Į STEM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse;
22. Asmeninių pomėgių pritaikymas bibliotekos veiklos tobulinimui;
23. Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti;
24. Kūno kultūra specialiųjų poreikių vaikams;
25. Prieskoniai mokytojo ir mokinio sėkmei;
26. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą.

Atnaujinta: 2018-09-27

 1. Emocinis intelektas asmeninio efektyvumo pamatas. Pedagogo emocinio intelekto ugdymasis;
 2. Vertinimas ir grįžtamasis ryšys;
 3. Pasiruošimas išoriniam mokyklos veiklos kokybės vertinimui;
 4. Muzikinis ugdymas muzikos pamokose: naujovės ir patirtys;
 5. Romantizmo laikotarpio kūrinių fortepijonui interpretacija;
 6. Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas;
 7. Bendrinės ir šnekamosios kalbos įgūdžių tobulinimas;
 8. Bendrųjų anglų kalbos kompetencijų tobulinimas;
 9. Pradinės komunikacinės kompetencijos anglų kalba įgijimas ir plėtojimas;
 10. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas;
 11. Anglų kalbos komunikacinių gebėjimų stiprinimas;
 12. Lietuvių kalba pagrindinėje mokykloje; mokymo(si) patirtis ir galimybės;
 13. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų  mokymo(si) procesą mokant(is) matematikos;
 14. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas;
 15. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai;
 16. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas(is) ikimokyklinėje įstaigoje;
 17. Didaktinės ugdymo priemonės specialiųjų poreikių vaikams;
 18. Gamtos mokslų naujienos (transriebalai, cukrus, druska) ir jų pritaikymas biologijos, chemijos, technologijų dalykų mokyme;
 19. Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo metodika;
 20. Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje;
 21. Kūrybiška pamoka-motyvuotam mokymuisi;
 22. Kultūrinio darbo veiklos galimybės ir jų plėtra kultūros įstaigoje;
 23. Muziejų edukacinės erdvės: galimybės dailės dėstymui netradicinėje aplinkoje;
 24. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant  Kimochis programą;
 25. Parodų organizavimas mokyklos bibliotekoje;
 26. Kompaktinio disko „Trečia klasė" pristatymas;
 27. „Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“. (Erasmus+2 projekto rezultatų pristatymas);
 28. Elektroninių pratybų panaudojimas ugdymo(si) procesui;
 29. Socialinio darbo realijos: socialinių darbuotojų motyvacijos stiprinimas;
 30. Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais programa.

Atnaujinta: 2018-02-12

 1. Aktualiausi švietimo tikslai, veiklos kryptys ir veiksmai pasitinkant 2017-2018 mokslo metus
 2. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 
 4. Viešieji pirkimai -2017 metų didieji pasikeitimai 
 5. Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. Darbuotojo įkainavimas ar susitarimas dėl bendrų tikslų 
 6. Vadybiniai sprendimai adaptuojant atnaujintą Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą ikimokyklinėje įstaigoje 
 7. Technologijų dalyko dėstymo problemų sprendimo būdai 
 8. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veikla: idėjos mokyklos bibliotekai 
 9. Vaikų probleminio elgesio įvertinimas ir įveikimas
 10. Aktyvieji mokymo(si) metodai integruotose pamokose 
 11. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui 
 12. Rašymo  mokym....si (?) praktinė patirtis 
 13. Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie naująjį LR darbo kodeksą 
 14. XIX a. vidurio visuomeninis kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
 15. Mokymo metodų parinkimas ir informacinių technologijų panaudojimas kuriant aktyvų mokymosi procesą mokant matematikos
 16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės
 17. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 8 ir 10 klasėse 
 18. Pagalbos būdai ir galimybės patekus į profesinio perdegimo sindromo spąstus 
 19. Valstybės pažinimo keliu
 20. Mokymo ir mokymosi sėkmės paieškos mažoje mokykloje
 21. Kūrybingumas mokymo procese 
 22. Komandinio darbo efektyvumo didinimas efektyvinant ugdymą ir švietimo pagalbą
 23. Kūrybiškas Pakruojo r. edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme
 24. Anglų kalbos lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 25. Pradinių bendravimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir tobulinimas
 26. Pamoka: mokinių veiklą aktyvinančių metodų taikymas, mokymo diferencijavimas bei išmokino stebėjimas.

Atnaujinta: 2018-01-19

 1. Kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacija
 2. Veiklos lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu: darbas pagal atnaujintas programas
 3. Krašto pažinimo svarba dėstant Lietuvos istoriją
 4. Interaktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose
 5. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas (2016-2017)
 6. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas(2016-2017)
 7. Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės 
 8. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
 9. Saviraiška per dailę 
 10. Optimalaus fizinio krūvio mankšta 
 11. Lyderystės gebėjimai mokinių pažangai
 12. Gamta šalia mūsų
 13. Auginu laimingą vaiką
 14. Netradicinio muzikavimo galimybės 
 15. Žaidžiame EKO linksmai
 16. Kaip atpažinti ko siekia vaikas savo elgesiu 
 17. Lyderystė  mokykloje: mokytojo emocinė branda erdvė pozityviems pokyčiams 
 18. Testų ir mokinių klausimynų duomenų analizė, mokinių pažangos stebėsena ir mokymosi pasiekimų gerinimas savivaldybėje ir mokykloje
 19. Mokyklų bibliotekininkų geroji patirtis-veiklos tobulinimui 
 20. Naujų dailės priemonių ir technologijų panaudojimas ugdymo procese 
 21. Pagalbos galimybės ugdymo(si) sunkumus patiriančiam specialiųjų poreikių mokiniui 
 22. Skaitymo strategijų taikymas rusų kalbos pamokose
 23. Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme 
 24. Amerikos skaityklos kolekcijos panaudojimas netradicinėms integruotoms anglų k. pamokoms organizuoti 
 25. Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji kūrybinė veikla 
 26. Gamtos mokslų naujienos  ir jų pritaikymas ugdymo procese  
 27. Netradicinių renginių mokiniams organizavimas mokant rusų kalbos
 28. Kompaktinio disko antra klasė pristatymas 
 29. Edukacinių erdvių kūrimas ir pritaikymas Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Atnaujinta: 2017-01-27

 1. Pagalbos mokiniui sistema mokant chemijos
 2. Programų atnaujinimas, atsižvelgiant į pokyčius (Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą") 
 3. Akmenės krašto istorijos integravimas dėstant Lietuvos istoriją
 4. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas ( A1.1 lygmuo)
 5. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 6. Skaitymo strategijų taikymas anglų kalbos pamokose
 7. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 8. Naujasis darbo kodeksas: darbo santykių reglamentavimo esminiai pokyčiai
 9. Visuomenės antikorupcinis švietimas
 10. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės
 11. Nauji papildomi bibliotekininko darbo su mokiniais ir mokytojais būdai ir formos
 12. Gamtos mokslų naujienos ir jų pritaikymas ugdymo procese
 13. Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai
 14. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui  
 15. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 16. Išmokimo, o ne mokymo metodai pamokoje
 17. Kaip padėti vaikams pergudrauti stresą ir valdyti kasdienes įtampas (Linkuvos spec. mokykla)
 18. Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės
 19. Gera mokykla: link geresnės
 20. Emocinis darbas ir lyderystė: teoriniai ir praktiniai aspektai?
 21. Stresų valdymas mokytojų darbe  
 22. Kūrybinės dirbtuvės „Saviraiška per dailę“
 23. Optimalaus fizinio krūvio mankšta
TOP