Garantija veiklos tęstinumui ir kokybei

Atnaujinta: 2021-01-06

Trys Karaliai atnešė švietimo centrui žinią iš žemietės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistės St. Sabaliauskienės su sveikinimais akreditacijos, veiklų tęstinumo proga.

Naujoji Švietimo, mokslo ir sporto ministrė I. Šiugždinienė šių metų pradžioje, 2021 sausio 5 d. pasirašė įsakymą Nr. V-13 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ šiuo įsakymu Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras akredituojamas 5 metams.

Institucijų veiklos vertinimo ir akreditacijos tikslas – užtikrinti centrų veiklos kokybę nuolat vertinant veiklą pagal Institucijų veiklos vertinimo sritis ir jų dalis ir nustatant veiklos kokybės lygį, tai reiškia, kad Centras toliau sėkmingai tęsia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mokyklų konsultavimo, neformalaus vaikų švietimo, pedagoginio ir psichologinio vaikų, tėvų, mokytojų konsultavimo, rajoninių mokinių konkursų ir olimpiadų, mokytojų metodinės veiklos, Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas rajono bendruomenei svarbias funkcijas. Akcentuotinas mokytojo kompetencijos ir mokinių rezultatų, pasiekimų ryšys, neabejojant, kad mokytojų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas turi reikšmingą įtaką mokinių mokymosi rezultatams ir pasiekimams.

Ačiū merui S. Margiui, vedėjai I. Mažulienei, direktorei J.Šliurpienei, mokytojai R. Vinskūnaitei už dalyvavimą veiklų pristatyme nuotolinės akreditacijos metu ir visiems pedagogams už tobulinimosi ir nuolatinės kaitos svarbos suvokimą.

Būkime stiprūs kartu.

Direktorė Rima Juozapavičienė

TOP