„Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“ (programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas)

Atnaujinta: 2020-10-30

Konsorciumo (Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras) ilgalaikis tikslas - 2 metų laikotarpyje susitelkti į neformaliojo švietimo paslaugų plėtotę, siekiant pagerinti paslaugų senjorams kokybę ir prieinamumą per suaugusiųjų švietėjų profesinių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimą, glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, socialinių partnerių įtraukimą savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniu lygiu, partnerystės pagalba plečiant mokymo(si) veiklų įvairovę ir efektyvumą. Ryškėjanti tendencija - senjorams vis reikalingesni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai. Iš besimokančiųjų gauta grįžtamąja informacija paremtas veiklų vertinimas suponuoja mintį, kad užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams pobūdis turi būti kitoks - daugiaplanis (emociškai paremiantis, socialiniu aspektu praturtintas), efektyvumo turi būti siekiama mažinant monotoniškumą (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų).

Sutariama, kad europinės pridėtinės vertės didinimas, įkomponuojant iš užsienio partnerių perimtas, pritaikytas patirtis, idėjas į kalbų mokymo(si) veiklas pagyvenusiems žmonėms, šiame kontekste yra ypač aktualus.

Šio konkretaus projekto tikslas - sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias didinti užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams įvairovę ir efektyvumą.

Uždaviniai

• Sudaryti sąlygas sustiprinti personalo vadybines kompetencijas užsienio kalbos mokymo(si) ir jas papildančių mokymos(i) gyvenimą veiklų senjorams įvairovei ir efektyvumui didinti.
• Pasirengti senjorų poreikius tenkinančių anglų kalbos mokymų, praturtintų netradiciniais užsiėmimais ir socialiniais/emociniais aspektais, realizavimui.
• Sudaryti sąlygas švietėjams betarpiškai susipažinti, analizuoti ir pritaikyti Ispanijos ir Italijos institucijų patirtį ir tokiu būdu užtikrinti europinės pridėtinės vertės įkomponavimą į užsienio kalbų mokymo(si) veiklas senjorams konsorciumo organizacijose.
• Įgyvendinti netradicinėmis kalbos įgūdžių pritaikymo ir plėtojimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklomis pastiprintus anglų kalbos mokymus, palaikant TAU klausytojų siekį stiprinti bendrąsias kompetencijas.
• Inicijuoti ir palaikyti motyvuojančias kolegialaus bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos veiklas (mokymų programos dalies pristatymas, ,,Švietėjo akademijos” veikla.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus derinami įvairūs mobilumo veiklų tipai. Dalyvavimas dviejuose 5 dienų kursuose ,,Empathy in Language Teaching” ir ,,Film and Video in Language Teaching” (,,The School fof Training“, Ispanija) teiks švietėjams įžvalgų ir įgūdžių organizuoti kalbos mokymo(si) užsiėmimus, paremtus holistiniu požiūriu (ne tik žinios, bet ir asmeninis efektyvumas), padės pasirengti veiklų, pasitelkiant audiovizualinį metodą, organizavimui. Darbo stebėjimo veiklose (po 3 d.) Trečiojo amžiaus universitete (Como, Italija) bei suaugusiųjų švietimo centre ,,DomSpain” (Reus, Ispanija) bus perimama geroji partnerių patirtis apie jų taikomų strategijų (Skype pamokos, ,,Kalbėjimo kampeliai“) panaudojimą kalbų mokymo(si) veiklų efektyvumui stiprinti, neįgaliųjų įtraukimą. Tobulinamos vadybinės, mokymo proceso organizavimo, mokymo(si) aplinkų kūrimo, europinės dimensijos plėtros kompetencijos.

Dalyvavimas veiklose motyvuos inicijuoti naują konsorciumo narių bendradabiavimo veiklą - įkurti ,,Švietėjo akademiją”, kurios metu bus organizuojami praktikumai įgytos ir taikomos europinės patirties pristatymai, organizuojami vietiniai dėstymo vizitai, parengta medžiaga mokymams. Patirties bankas bus pritaikytas ir programos dalis įgyvendinta partnerinėje institucijoje Turkijoje dėstymo vizito metu (2 savaitės). Kiekviena konsorciumo organizacija projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamuose anglų kalbos mokymuose senjorams (Pakruojo ir Radviliškio švietimo centrai, bendradarbiaudami su savo rajonų neįgaliųjų draugijomis, įtrauks ir fizinę negalią turinčius senjorus) įkomponuos naujus elementus iš mokymosi, stebėjimo veiklų, sudarys sąlygas ir bendroms konsorciumo TAU klausytojų mokymosi veikloms.

Užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams efektyvumui ( kokybiškai ir sėkmingai organizuojama) didinti bus sutelkti įvairaus pobūdžio, lygmens ir masto institucijų pajėgos. Užtikrinama didesnė veiklų vertė dėl platesnio žinomumo, akumuliuotos patirties, pateikiamų pasiteisinusių praktinės veiklos pavyzdžių. Vykdomi mobilumai suteiks dalyviams (7 žmonės: TAU veiklų koordinatoriai, švietimo centrų metodininkai ir anglų kalbos dėstytojai), platesnę perspektyvą, padidins mokymo ir mokymosi motyvaciją, sudarys tinkamas sąlygas senjorų bendrųjų kompetencijų stiprinimui. Bendra Europos švietimo patirtis neabejotinai prisidės ir lems didesnį konsorciumo veiklos neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje progresą ir potencialą.

TOP