Dokumentacija

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
Kvalifikacijos tobulinimo, kitų renginių planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas
seminaro žurnalas
Konferencijos programa forma
Paskaitos programa forma
Pakruojo rajono mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarka
Pakruojo rajono mokyklų metodinės tarybos nuostatai
Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo tvarka
Keitimosi gerąja darbo patirtimi metodika
Metodinių ir kūrybinių darbų ir parodų nuostatai
Metodinio būrelio dokumentacija
Metodinio būrelio veiklos nuostatai
Metodinio darbo kortelė
ŽODYNĖLIS
Atviro renginio (pamokos) stebėjimo apskaitos lapas
Kvalifikacinės tobulinimo programos forma
Metodinė pagalba kvalifikacinės tobulinimo programos rengėjams

Informacija prieduose: 1, 2