Asmens duomenų apsauga

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, tvarko fizinių asmenų asmens duomenis ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūnas
Mantas Petraitis tel. (8421) 61216 el. paštas mantas.petraitis@pakruojis.lt