MALONIAI KVIEČIAME į dvidešimtąją Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras siekia kuo plačiau skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją ir tikisi bendradarbiavimo tarp švietimo, kultūros ir kitų sektorių darbuotojų ,todėl kviečia visas rajono organizacijas aktyviai įsijungti į Savaitės judėjimą.

1 2019 m. lapkričio 8-9 d. istorijos ir geografijos mokytojai iš Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijų, Balsių ir Rozalimo pagrindinių mokyklų dalyvavo edukacinėje išvykoje į Klaipėdą ir domėjosi netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo galimybėmis mokant istorijos ir geografijos.

5 2019 m. spalio 30 d. rusų kalbos mokytojai, dirbantys Pakruojo ,,Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijose, Pakruojo ,,Žemynos“, Balsių, Rozalimo ir Klovainių pagrindinėse mokyklose aptarė įsivertinimui ir refleksijai naudojamus metodus. Metodinio būrelio pirmininkei Vita Pėželienei pateikus teorinę apžvalgą, vyko pasiteisinusių mokinių įsivertinimo strategijų pristatymas. Rima Tamošaitytė pasakojo apie jau metus įsivertinimui naudojamą lentelę, kurioje galima skirtingomis spalvomis pažymėti, apibūdinti net ir mokymo(si) aplinką. Be to, Rima atkreipė kolegų dėmesį, jog kartais verta organizuoti emocijomis paremtą refleksiją, pasitelkti ,,Atsiliepimų dėžutės“ metodą. Virginija Tumėnienė metodų ,,Kubas“ ir ,,Baltos lentelės“ pristatymas vyko organizuojant užduotis dalyviams ir sulaukė itin teigiamo kolegų įvertinimo.

5 2019 m. spalio 28 d. rajono anglų kalbos ir pradinių klasių mokytojai domėjosi šiuolaikinės pamokos organizavimo principais ir bruožais. Seminaro lektorė – Lygumų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Vaičiulienė pristatė gerąją anglų kalbos pamokų 5, 7 ir 9 klasių mokiniams planavimo patirtį. Buvo aptariami pamokos struktūros, mokinių veiklos bei savitarpio pagalbos organizavimo, dalykinės pažangos stebėjimo aspektai. Kolegos mokėsi formuluoti pamatuojamus mokymosi uždavinius, orientuotus į rezultatą ir vertinimo kriterijus. Ypatingo mokytojų susidomėjimo sulaukė lektorės pristatyta ir sėkmingai mokinių įsivertinimui organizuoti taikoma Plickers programa.

IMG 20191028 102907 2019 spalio 28 d. Pakruojo rajono fizikos mokytojai susitiko su Biržų, Pasvalio rajono fizikos mokytojais. Pasitarime buvo aptarti ugdymo priemonių panaudojimo, ugdymo turinio, metodų pritaikymo, motyvacijos skatinimo būdai mokant fizikos dalyko, bei nutarta, kad Biržų ir Pakruojo rajonas keisis 8 klasės olimpiados užduotimis. Savo gerąją patirtį pristatė fizikos mokytojos metodininkės Asta Valančiutė (Pakruojo Rozalimo pagrindinės mokykla, Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija) ir Daiva Dumšienė (Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla). Gražina Braknienė (Biržų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė) supažindino su Biržų fizikos mokytojų gerąją patirtimi.

TOP